SITE-INFO

 

CREDITS

Research en artikelen
Marc van den Belt, Herre Haarsma, Wim de Jong †, Jan Kooi, Eldert Kortenoever,
Cor Opentij, Gerard Ulenberg, Maurice Visser, Gerard van Vliet, Jan Wakker

Eindredactie
Jan Wakker

Vormgeving en lay-out
Jan Wakker

 

COPYRIGHT

© Copyright 2002-2013, Simca & Matra Sports Club.
Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van kopie, druk, fotokopie of welke andere mechanische of elektronische, analoge of digitale wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© Copyright 2002-2012, Simca & Matra Sports Club.
N
othing from this website may be multiplied by means of copy, print, photocopy or any other mechanical or electronic, analogue or digital way, without explicit and forgoing written permission from the publisher.

 

WEBSITE STRUCTUUR

 
  

WEBSITE UPDATES

In dit overzicht is makkelijk te zien welke pagina's gewijzigd zijn sinds uw laatste bezoek aan onze site.

In this overview it's easy to see which pages have been updated since your last visit to our site.


Website update history
Date
Page(s)
Updates
01-11-2012
Foto's

Nieuw is de mogelijkheid om fotomappen in te kijken met foto's van b.v. clubevenementen. Behalve foto's bekijken, kan je er ook afdrukken van bestellen.

You can now view photo albums with pictures from club events and you can also order them as real photo prints.

10-11-2012
Print Shop

De Print Shop is gewijzigd, doordat we naar een andere leverancier zijn overgestapt.

The Print Shop is changed, due to the need of using a new supplier.

09-14-2010
Forum + Sprinters

Als nieuw en interactief onderdeel van onze site werd een FORUM toegevoegd. Als Nederlandse club is dit een Nederlandstalig forum, om informatie en kennis op het gebied van Simca, Matra, Talbot en Sunbeam te kunnen delen en vinden.
Onderdeel van dit forum is de rubriek SPRINTERS, advertentierubrieken waar alles op Simca, Matra, Talbot en Sunbeam gebied kan worden aangeboden en gezocht.

As a new and interactive part of our site a FORUM was included. Being a Dutch club, this forum is in the Dutch language. Information and knowledge about Simca, Matra, Talbot and Sunbeam can be shared and found.
Part of this forum is the SPRINTERS section, for advertising about Simca, Matra, Talbot and Sunbeam items.

08-24-2010

 

 

De menu structuur op de hele site is gewijzigd. Tot nu toe werd voor de navigatie gebruik gemaakt van Flash knoppen. Die zijn nu allemaal vervangen door links via geanimeerde afbeeldingen.
Dit biedt het voordeel dat de site nu ook bereikbaar is op computers die Flash niet ondersteunen. Ook op de vele smartphones zonder Flash is onze site nu bereikbaar.

The menu structure on the entire site has been changed. Up till now we used Flash buttons to navigate. These are now all exchanged for links by animated buttons.
The huge benefit is that our site can now also be opened on computers without Flash support, as well as on the large number of smartphones without Flash support.

08-08-2010
Print Shop

Als nieuw onderdeel op de site is onze Print Shop toegevoegd. Gasten kunnen kiezen uit een selectie clubartikelen met diverse opdrukken.
Leden hebben een veel grotere keus aan clubartikelen met veel meer variatie in opdrukken.

As a new item our Print Shop is added to our site.
Guests can choose from a selection of items, printed with several images.
Members have a much wider collection of items, printed with many different images.

2005/2010

 

 

Gedurende deze jaren zijn op diverse pagina's updates uitgevoerd en aanvullingen geplaatst, maar de structuur van de site is hetzelfde gebleven.

During these years several pages have been updated and extended, but the structure of the site remained the same.

20-03-2004

 

 

 

De tweede verjaardag van onze website!
Dit jaar ontwikkelde de site zich verder, tot een zeer gewaardeerde bron van informatie, die steeds vaker bezocht wordt. Stopte de bezoekersteller na het eerste jaar bij 17.568 bezoekers, in het 2e jaar zijn daar nog 33.196 bezoekers bijgekomen, zodat het totaal nu staat op 50.764..............

The second anniversary of our website!
This year the site developed further, into a highly appreciated source of information, with ever increasing visitor numbers. After 1 year the visitor counter reached the number of 17.568, in the second year 33.196 visitors were added, bringing the total up to 50.764...........

16-02-2004

Plus ......

Een nieuwe pagina werd toegevoegd, bedoeld voor een verzameling online spelletjes en multimedia.

A new page is added, ment for a collection of on line games and multi media.


1-01-2004

 

 

 

 

Bij de start van dit nieuwe jaar wensen we iedereen een heel goed, gezond en gelukkig 2004!!!
Tijd ook om even terug te kijken naar de cijfers uit de statistieken. In 2003 werd onze site bezocht door 34.211 bezoekers, die samen 128.609 pagina's bekeken.
Dit brengt het totaal van 20-03-2002 t/m 31-12-2003 op 44.348 bezoekers en 181.779 bekeken pagina's.
Blijf ons bezoeken.............

At the start of this new year we wish a very good, healthy and happy 2004 to everyone of you!!!
Time for looking back to some figures out of the site statistics. In 2003 our site was visited by 34.211 visitors with 128.609 page views.
Bringing the total from 20-03-2002 till 31-12-2003 to 44.348 visitors and 181.779 page views.
Keep on visiting us...........


16-06-2003


Terugblik


Reviews

De terugblikken op voorbije clubevenementen zijn inmiddels zo talrijk dat ze verdeeld moesten worden over aparte pagina's per jaar. Zo komt er ook ieder jaar weer een nieuwe pagina bij.

The reviews of the past club events became so numerous that they had to be devided in separate pages by year. This way every year a new page will be added.

5-06-2003

 

 

 

Wat deze dag tot een bijzondere dag maakt is het bereiken van een bezoekersaantal van 25.000!!!
Dit werd allemaal bereikt binnen een periode van slechts 14,5 maand.

What makes this day a special day, is reaching the visitors number of 25.000!!!
This all was achieved within a period of only 14,5 months.

20-03-2003

 

 

 

De eerste verjaardag van onze website!
Dit jaar ontwikkelde de site zich tot een zeer gewaardeerde bron van informatie, die steeds vaker bezocht wordt. Na 1 jaar staat de bezoekersteller op 17.568..............

The first anniversary of our website!
This year the site developed into a highly appreciated source of information, with ever increasing visitor numbers. After 1 year the visitor counter reaches up to 17.568...........

30-12-2002

 

 

 

Steeds meer mensen vinden hun weg naar onze site, we overschreden vandaag het totale aantal van 10.000 bezoekers.

More and more people find their way to our site, we've passed the total number of 10.000 visitors today.

19-12-2002

 

 

 

 

Alle pagina's op de site hebben inmiddels de vooraf beoogde inhoud, zodat we de opbouw-fase nu kunnen afsluiten.
Vanaf nu zullen alle belangrijke wijzigingen en aanvullingen op de site hier vermeld worden.
Dit met uitzondering van de volgende pagina's, die bedoeld zijn om regelmatig te updaten:
Evenementen (kalender), (Evenementen) Terugblik, Nieuws, alle Parade-pagina's, de Link-pagina en het overzicht van Alle Clubs.
We gaan nu beginnen om alle pagina's naar het Engels te vertalen, alvorens ze allemaal tegelijk te publiceren.

All the pages on our site now have their intended content, so we can finish the construction stage now.
From now on every major update or addition to the site will be listed here.
With exception of the following pages, which are ment to be updated frequently:
Evenementen (Meetings), Terugblik (Meeting Reviews), Nieuws (News), all Parade pages, the Link page and the overview of All Clubs (Alle Clubs).
We now start to translate all the pages into English, before publishing them all at once.

4-10-2002

 

 

 

De bezoekers blijven komen op onze site, het dagelijkse aantal neemt steeds meer toe. Vandaag ontvingen we de 5000e bezoeker.

Visitors keep on coming to our site, daily numbers are increasing more and more. Today we welcomed the 5000th visitor.

20-09-2002

 

 

 

Precies een half jaar na de eerste publicatie van de website hebben we 4146 bezoekers op onze site mogen verwelkomen.

Exactly half a year after the first publication of our website we could welcome 4146 visitors to our site.

9-08-2002

 

 

 

Vandaag, ruim binnen 5 maanden vanaf de start, zijn we het aantal van 2500 bezoekers gepasseerd.

Today, largely within 5 months from the start, we've passed the number of 2500 visitors.

18-07-2002

 

 

 

Nog net binnen vier maanden na de eerste publicatie hebben wij de 2000e bezoeker op onze site mogen verwelkomen.

Just within four months after the first publishing we could welcome the 2000th visitor to our site.

22-06-2002

 

 

In de eerste drie maanden hebben wij 1500 bezoekers in ons digitale clubhuis mogen ontvangen.

During the first three months we could welcome 1500 visitors to our digital club house.

31-05-2002

 

 

Slechts 10 weken na de start van onze website ontvingen wij de 1000e bezoeker.

Only 10 weeks since the opening of our website we welcomed the 1000th visitor.

25-04-2002

 

 

Op deze dag konden we de 500e bezoeker op onze site verwelkomen.

This day we could welcome the 500th visitor to our site.

20-03-2002

Alle pagina's

All pages

Eerste publicatie van de website. Start van de opbouw- en try-out-periode. Gedurende deze periode zullen veel aanvullingen en wijzigingen worden doorgevoerd zonder vermelding in dit overzicht.

First publication of the website. Beginning of the construction and try-out period. During this period many supplements and corrections will be made without mentioning in this overview.

 

© Copyright 2002-2013 Simca & Matra Sports Club, all rights reserved.
P.O. Box 4015; 2003 EA Haarlem; the Netherlands; www.simcamatrasportsclub.nl